Leveringsbetingelser & Persondatapolitik

Leveringsbetingelser

Service og leverance
Dialog+ tilstræber at yde service og leverancer, der er både omkostningsbevidst og af høj kvalitet, og som opfylder eller overstiger kundens forventninger.

Fortrolighed
Alle oplysninger om kundeforhold behandles med absolut fortrolighed. Enhver oplysning eller ethvert dokument der modtages fra kunden, holdes strengt fortroligt, og vil ikke blive anvendt i anden anledning end ved brug for opgavens løsning.

Gennemførelse af aktiviteter
Fastsættelse af datoer for gennemførelse af aftalte aktiviteter, sker i koordination imellem parterne. Aktiviteter omfatter de ydelser som er specificeret i ordrebekræftelsen eller via e-mail kommunikation. 

Kommercielle vilkår
Priser for aftalte ydelser fremgår af accepteret ordrebekræftelse. I forbindelse med projektansættelse aftales der særskilt timepris. Timeprisen er afhængig af projektets omfang. Timer beregnes pr. påbegyndt halve time, og Dialog+ registrerer og dokumenterer anvendt tidsforbrug, hvis der er ønske herom. Det løbende anvendte tidsforbrug vil blive faktureret efter endt måned. Timeforbrug i forbindelse med projektansættelse omfatter: forberedelsestid, gennemførelse af aktiviteter, aftalt mødeaktivitet, kørselstid, rapportering, telefonsamtaler og skriftlig korrespondance.

Udgifter til transporter i forbindelse med gennemførelse af aftalte aktiviteter, vil blive faktureret efter statens gældende takst for kørselsgodtgørelse. Udgifter til tog, taxa og broafgift faktureres endvidere kunden. Udgifter til overnatning og forplejning vil blive faktureret kunden, og vil altid ske efter aftale imellem parterne.

Hvis der indgås fastprisaftale faktureres serviceydelserne efter følgende struktur:

 • 50% af det samlede beløb faktureres ved indgåelse af aftale.
 • 50 % faktureres i umiddelbar forlængelse af projektets afslutning.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Betalinger skal ske til den på fakturaen anførte bankkonto med angivelse af fakturanummer.

Ved overtrædelse af frister for betaling pålægges en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Der tillægges moms til de aftalte ydelser.

Ændringer af planlagte aktiviteter
Ændring af datoer kan ske uden omkostning indtil 10 arbejdsdage før de planlagte aktiviteter. Såfremt ændringer af datoer sker under 10 arbejdsdage før planlagte aktiviteter faktureres 3.000 kr. (ex. moms) pr. datoændring.

Evt. opsigelse og aflysning af aftalte aktiviteter
Samarbejdet kan fra kundens side opsiges uden omkostninger op til 2 uger før aftalt dato for første aftalte aktivitet. Sker opsigelsen indenfor 2 uger fra første aftalte aktivitet, vil kunden blive faktureret følgende:

 • Aflysning 0-5 dage før aftalt aktivitet: 50 % af aftalt samlet pris.
 • Aflysning 6-10 dage før aftalt aktivitet: 25 % af aftalt samlet pris.

Dialog+ tilstræber altid at tilpasse datoer for aftalte aktiviteter, således at aflysning ikke er nødvendig for kundens side.

Dialog+ har ret til at opsige samarbejdet med 2 ugers varsel, hvis der er rimelig grund hertil, f.eks.:

 • Dialog+ er ude af stand til at få fornødne oplysninger eller dokumentation fra kunden til brug for opgavens løsning.
 • Dialog+ er som følge af sygdom ikke i stand til at løfte opgaven.
 • Betalingen af en faktura udestår.

Ovenstående er blot eksempler som ikke på udtømmende vis fastlægger årsagen til opsigelse.

Dialog+ gennemfører alle aftalte aktiviteter i opsigelsesperioden, såfremt der er gensidig enighed herom.

Ansvar
Dialog+ kan ikke drages til ansvar for at rådgivning og anbefalinger ikke har den forventede effekt.

Dialog+ kan ikke drages til ansvar for begivenheder som kan henføres til Force Majeure.

Dialog+ kan kun drages til ansvar for evt. forsinkelser, hvis dette skyldes grov uagtsomhed. Krav om evt. kompensation og erstatning kan maksimalt fastsættes til 50% af det beløb, som er aftalt for den enkelte aktivitet.

Evt. tvister
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Dialog+ og kunden, herunder tvister om eksistens eller gyldighed af en mellem parterne værende aftale, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet, eller de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

 

Persondatapolitik

Indsamling af personoplysninger på web og i forbindelse med projektopgaver

Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som f.eks. ved udfyldelse af kontaktformularer, bestilling af produkter, eller via tilmelding til kursusaktiviteter.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og faktureringsoplysninger. 

I forbindelse med udførelsen af kundeopgaver indsamles primært disse oplysninger:​

 • Virksomhedsnavne og virksomhedsadresser
 • Faktureringsoplysninger (CVR-nr., EAN-nr. og øvrige relevante oplysninger til fakturering af ydelser)
 • Navne og e-mails på medarbejdere tilknyttet projekter
 • Feedback fra kursusdeltagere via evalueringsformular på vores hjemmeside.

I de tilfælde hvor vores online platform performerWIZ anvendes i forbindelse med projekter, indsamles navne og e-mails på brugere af systemet. Øvrige vilkår vedr. databehandling ved anvendelse af platformen fremgår af: https://app.performerwiz.dk/betingelser-og-vilkaar/

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
 

Datasikkerhed

 • Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

  Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
 • Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 • Vi har vores hjemmeside hos Mono.net som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Mono.nets datacentre.
 • Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Alle oplysninger og persondata er opbevaret på sikre servere indenfor EU. 
   

Dine rettigheder 

 • I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre. Du har ret til at anmode os om at få adgang til og få ændret eller slettet dine persondata.
 • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har reet til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
 • Du kan ved skriftlig anmodning til Dialog+ få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. 
 • Du kan også kontakt Dialog+, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser. Anmodningen sendes til info@dialogplus.dk eller Dialog+, Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse.